Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ

Obchodní společnosti CLIMA-TEX.CZ group s.r.o.

se sídlem Lanškrounská 368/39, 57101 Moravská Třebová, IČO: 05611784, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl C,vložka 42469

tyto všeobecné podmínky se vztahují pouze pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://shop.solarni-montaze.cz/.

V případě prodeje služeb i zboží (vč.montáže) bude se zákazníkem uzavřena smlouva o dílo.

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

CLIMA-TEX.CZ group s.r.o.
sídlo: Lanškrounská 368/39, 57101 Moravská Třebová (dále jen „adresa sídla“), společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl C,vložka 42469
IČO: 05611784
DIČ: CZ05611784
Telefon: +420 602 250 082
E-mail: info@solarni-montaze.cz

 

 

ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti CLIMA-TEX.CZ group s.r.o. se sídlem Lanškrounská 368/39, 57101 Moravská Třebová, IČO: 05611784, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl C,vložka 42469 (dále jen „CLIMA-TEX.CZ group s.r.o.“ nebo „my“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi CLIMA-TEX.CZ group s.r.o. a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://shop.solarni-montaze.cz/

Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://shop.solarni-montaze.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře s CLIMA-TEX.CZ group s.r.o. kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).

Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že zákazník, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

 

 

SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny fotografie i videa na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

Námi nabízené zboží, služby a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží nebo služby. Ceny těchto zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

Konkrétní podmínky různých platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány na webových stránkách.

Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „objednat s povinností platby“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v článku 6 těchto VOP.

Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v článku 11 těchto VOP.

 

 SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet:

 u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo

 u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

 u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 o opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání; to však neplatí, pokud byly provedeny jiné než nutné opravy nebo dodány jiné než nutné náhradní díly;

 o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté, neporušené na základě kupní smlouvy, od které odstoupil nebo je vrátit v místě sídla CLIMA-TEX.CZ group s.r.o. nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy týkajícího se zboží na paletách (tedy zboží, které s ohledem na svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou) zajistí spotřebitel přepravu tohoto zboží sám a nese náklady za zpětné zaslání nebo vrácení zboží na paletách. Jedině v případě, že si spotřebitel zpětné zaslání před jeho provedením s námi odsouhlasí, neseme náklady spojené se zasláním zboží na paletách zpět my, avšak to toliko v případě, kdy následně po vzájemném odsouhlasení objednáme přepravu a necháme zboží na paletách u spotřebitele vyzvednout.

Zaslání zboží zpět probíhá odesláním zboží na adresu určenou pro vrácení zboží.

Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu e-mailem nebo telefonicky.

Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@solarni-montaze.cz

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Založit uživatelský účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné. Webové rozhraní obchodu umožňuje, že může zákazník provádět objednávání zboží také jednorázově bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, zvolí požadovaný způsob doručení objednávaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). Jedná-li se o zboží, které je označeno jako „skladem“, pak se jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky a četl Zásady zpracování osobních údajů společnosti.

Před zasláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky ze strany CLIMA-TEX.CZ group s.r.o. zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „objednat s povinností platby“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.

V případě, že se jedná o typ zboží, které není běžně skladem a je označeno jako zboží „pouze na dotaz“ pak takové zboží nelze zpravidla závazně objednat, ale pouze nezávazně poptat. V takovém případě je nezávazná poptávka vytvořena okamžikem stisknutí tlačítka „na objednání“ a nezavazuje spotřebitele k platbě a nás k dodání. Odesláním poptávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky a četl Zásady zpracování osobních údajů společnosti.

U zboží na poptávku může být vyžadována přiměřená zálohová platba, o její výši je zákazník informován zpravidla v nabídce zboží, která reaguje na nezávaznou poptávku zákazníka.

Poptávka je v některých komplikovaných případech zpracovávána s prodlevou, avšak nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení objednávky zboží zákazníkem. Pokud k rozhodnutí v této době nedojde, není zákazník svým smluvním prohlášením nadále vázán.

Zavazujeme se předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu za zboží.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle objednávky nám můžete uhradit následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet

Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná při převzetí zboží do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy nebo dle data na zálohové faktuře.

V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet.

Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován. CLIMA-TEX.CZ group s.r.o. a zákazník si tímto sjednávají, že faktury budou zaslány elektronicky na elektronickou adresu zákazníka.

Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro CLIMA-TEX.CZ group s.r.o. závazná.

 

VÝHRADA VLASTNICTVÍ

CLIMA-TEX.CZ group s.r.o. si vyhrazují u zákazníků vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

Zákazníkovi je zboží předáno nebo dodáno na zvolenou dodací adresu v České republice. O délce dodací lhůty je zákazník dopředu informován. Tato délka může záviset na skladovém množství výrobce. V případě, že konkrétní výrobek nemá výrobce vyroben a dodací lhůta bude delší, bude o této skutečnosti zákazník informován.

Okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.

Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v článku 4 těchto VOP.

Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má zákazník v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, jsme také oprávněni kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě vrátíme zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM

Kromě odstoupení od smlouvy podle článku 10 těchto VOP nabízíme zákazníkům za níže uvedených podmínek právo na vrácení zboží během 14 denní lhůty (dále jen „právo na vrácení zboží“), za těchto podmínek:

je zboží nepoužité a nepoškozené a je vráceno úplné a v originálním balení

u zboží není vyloučeno právo na odstoupení od smlouvy podle článku 4 těchto VOP.

Zákazník nemá právo na vrácení zboží v případě, že se jedná o zboží atypické (zákazník je o tomto poučen při převzetí zboží).

Vrácení zboží je možné pouze po předchozí dohodě s CLIMA-TEX.CZ group s.r.o., kde bylo zboží zakoupeno, resp. vyzvednuto. V případě zboží zakoupeného přes náš internetový obchod a doručeného do místa plnění určeného zákazníkem, nás prosím kontaktujete na e-mailu info@solarni-montaze.cz

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení, jakož i cookies jsou upravena v Zásadách zpracování osobních údajů a Nastavení souborů cookies.

Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně oprávněných zájmů společnosti.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Pro případné stížnosti kupujících jako spotřebitelů slouží e-mailová adresa určená pro podání stížností: info@solarni-montaze.cz

Prodávající je povinen prostřednictvím e-mailu neprodleně potvrdit obdržení stížnosti. Stížnost kupujícího je prodávající povinen posoudit do pěti pracovních dnů od jejího obdržení. Výsledek prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím e-mailu.

Prodávající dále informuje kupujícího jako spotřebitele ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line (dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platformu pro řešení sporů on-line může kupující použít při mimosoudním řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené online s prodávajícím.

Kupující jako spotřebitel se dále může se stížnostmi obracet na Českou obchodní inspekci.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

Smluvní strany si sjednávají, že k řešení případných sporů z této smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle sídla CLIMA-TEX.CZ group s.r.o. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky a/nebo rezervace zákazníkem.

Tyto VOP jsou platné od 1.1.2022 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

 

 

Reklamační formulář

×

Splátková kalkulačka ESSOX